Průvodce člena

Základní informace

Člen*ka RV:

 • se aktivně účastní jednání i hlasování RV
 • se aktivně účastní zasedání RV i online setkání RV mezi zasedáními
 • má možnost se zapojit do trvalé pracovní skupiny (či skupin), jejíž agenda je mu/jí blízká, a aktivně se podílí na její činnosti; alternativně toto platí i pro ad hoc vzniklé pracovní skupiny
  • tato aktivita je dobrovolná ale důrazně doporučená
 • se podílí na vykonávání volebního dohledu
 • se v určené termíny (dle rozpisu) účastní jednání RP
 • se účastní SVÝTu a případných dalších setkání širšího vedení strany
 • se podílí (nepovinně) na společné diskusi členů RV se členy CF a RegP na stranickém Zulipu (do subfora RV na fóru mohou psát jen členové RV a pozvaní účastníci jednání)

Člen*ka RV zvolená KF navíc:

 • interaguje se svým krajským sdružením a reprezentuje na půdě RV jeho vůli
 • pravidelně reportuje o aktivitě RV (např. na schůzích svého krajského sdružení nebo skrze jiné krajské komunikační kanály)

Důležité odkazy

Kalendář (ICS k naimportování): https://mrak.pirati.cz/remote.php/dav/public-calendars/5TzmqqpYK8TLQaBx?export

Subforum RV: https://forum.pirati.cz/viewforum.php?f=248

Podatelna RV: https://redmine.pirati.cz/projects/republikovy-vybor/issues

Mrakové uložiště RV: https://mrak.pirati.cz/f/208927

Uzavřené mrakové uložiště RV: https://mrak.pirati.cz/f/174783

Nástěnka člena RV: Collective - Republikový výbor

Web RV: https://rv.pirati.cz/

Wiki stránka RV: https://wiki.pirati.cz/rv/start

Hlasovací kalkulačka RV: https://rvv.x2.cz/

Stanovy strany: https://wiki.pirati.cz/rules/st

Organizační řád: https://wiki.pirati.cz/rules/or

Jednací řád RV: https://wiki.pirati.cz/rules/jrrv

Komunikační minimum: https://wiki.pirati.cz/rules/komin

Komunikační kanály

Povinnosti a pravomoci RV (předpisy)

Ze stanov:

Čl. 9 Republikový výbor

(1) Republikový výbor

 • a) upřesňuje stanovy a předpisy přijaté celostátním fórem,
 • b) v mezích stanov, předpisů a usnesení celostátního fóra přijímá na základě zásadního návrhu předpisy závazné pro členy, orgány strany i oblastní sdružení; přitom dbá na zásadu subsidiarity a na samosprávu oblastních sdružení,
 • c) může rozhodovat o dalších věcech na celostátní úrovni, které si nevyhradilo či nerozhodlo celostátní fórum, a nejsou svěřeny jinému orgánu,
 • d) připravuje podklady pro celostátní fórum.

...

(5) Republikový výbor zejména

 • a) stanoví výši členských příspěvků a příspěvků registrovaných příznivců a lhůty pro zaplacení,
 • b) navrhuje zřízení komisí a odborů na celostátní úrovni,
 • c) schvaluje rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření, rozpočet strany, výsledky hospodaření,
 • d) projednává a připravuje zprávy a návrhy pro celostátní fórum,
 • e) může schválit vzorové jednací a volební řády,
 • f) ukládá úkoly předsednictvu,
 • g) projednává a schvaluje základní programové a ideové dokumenty
 • h) projednává vyžádané průběžné zprávy předsednictva,
 • i) odpovídá za kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí, v mimořádných a odůvodněných případech může kandidátní listinu změnit,
 • j) může rušit vyhlášky,
 • k) projednává úkoly vrácené předsednictvem,
 • l) v případě zrušení právnické osoby založené stranou rozhodne o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vznikne z likvidace majetku a závazků.

(6) Republikový výbor, ve výlučné působnosti

 • a) může jmenovat a odvolávat některé členy správní rady politického institutu, přičemž počet pozic obsazovaných republikovým výborem a způsob výběru osob pro tyto pozice určuje Předpis o institutu,
 • b) navrhuje osobu kontrolora politického institutu, případně navrhuje její odvolání.

Z Organizačního řádu:

§ 9 Republikový výbor

Republikový výbor má následující kompetence:

 • a) schvalování celostátní strategie strany (§ 2),
 • b) schvalování programových a ideových dokumentů,
 • c) vydávání vnitřních předpisů – např. pravidel pro členy a příznivce, organizačního řádu, rozpočtových pravidel, pravidel hospodaření a vzorového jednacího řádu,
 • d) schvalování strategických finančních rozhodnutí – např. schvalování rozpočtu strany a výsledků hospodaření a vydávání souhlasu se záměry, jejichž náklady přesahují prahovou hodnotu (§ 11 odst. 2 písm. b) pravidel hospodaření),
 • e) dohled nad republikovým předsednictvem – ukládání úkolů republikovému předsednictvu, projednávání úkolů vrácených republikovým předsednictvem (čl. 10 odst. 2 písm. h) stanov), projednání vyžádaných a průběžných zpráv republikového předsednictva,
 • f) zodpovědnost za kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí – dohled nad volební spoluprací a další úkoly podle volebního řádu,
 • g) příprava zpráv, návrhů a podkladů pro celostátní fórum,
 • h) rozhodování v dalších celostátních záležitostech, kde by svolání celostátního fóra nebylo účelné nebo možné pro časovou tíseň.