O nás

Základní údaje

Kontaktní osoby

JANA MICHAILIDU
vedoucí jednatelka republikového výboru
776 866 316 | janka.michailidu@pirati.cz


Stanovy České pirátské strany - Čl. 9 Republikový výbor

(1) Republikový výbor
 a) upřesňuje stanovy a předpisy přijaté celostátním fórem,
 b) v mezích stanov, předpisů a usnesení celostátního fóra přijímá na základě zásadního návrhu předpisy závazné pro členy,
  orgány strany i oblastní sdružení; přitom dbá na zásadu subsidiarity a na samosprávu oblastních sdružení,
 c) může rozhodovat o dalších věcech na celostátní úrovni, které si nevyhradilo či nerozhodlo celostátní fórum, a nejsou
  svěřeny jinému orgánu,
 d) připravuje podklady pro celostátní fórum.

(2) Republikový výbor se skládá ze čtrnácti členů volených po jednom krajskými fóry a dalších deseti až třiceti členů volených celostátním fórem.

(3) Republikový výbor se svolává podle potřeby, na zasedání však nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání republikového výboru, které nesvolává předseda strany, musí být řádně oznámeno.

(4) Předseda strany svolá zasedání republikového výboru do 14 dnů, požádá-li jej o to víc než pětina jeho členů.

(5) Republikový výbor zejména
 a) stanoví výši členských příspěvků a příspěvků registrovaných příznivců a lhůty pro zaplacení,
 b) navrhuje zřízení komisí a odborů na celostátní úrovni,
 c) schvaluje rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření, rozpočet strany, výsledky hospodaření,
 d) projednává a připravuje zprávy a návrhy pro celostátní fórum,
 e) může schválit vzorové jednací a volební řády,
 f) ukládá úkoly předsednictvu,
 g) projednává a schvaluje základní programové a ideové dokumenty
 h) projednává vyžádané průběžné zprávy předsednictva,
 i) odpovídá za kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí, v mimořádných a odůvodněných případech může kandidátní
  listinu změnit,
 j) může rušit vyhlášky,
 k) projednává úkoly vrácené předsednictvem,
 l) v případě zrušení právnické osoby založené stranou rozhodne o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vznikne
  z likvidace majetku a závazků.

(6) Republikový výbor, ve výlučné působnosti
 a) může jmenovat a odvolávat některé členy správní rady politického institutu, přičemž počet pozic obsazovaných
  republikovým výborem a způsob výběru osob pro tyto pozice určuje Předpis o institutu,
 b) navrhuje osobu kontrolora politického institutu, případně navrhuje její odvolání.