Usnesení RV 9/2020-a

1) Republikový výbor mění organizační řád takto:

a) v § 12 odst. (1) písm. a) se vypouští text "členských příspěvků a seznamu dlužníků,",
b) v § 10 odst. (2) písm. i) se vypouští slova "a členských příspěvků",
c) v § 10 odst. (2) se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: "j) správa a párování členských příspěvků, vedení seznamu dlužníků," následující písmena se přečíslují.

2) Republikový výbor mění pravidla participativního rozpočtování takto:

a) v § 7 odstavec (1) se text ", který vede administrativní odbor" nahrazuje slovem "strany",
b) § 8 nově zní:
§ 8 Postup při výběru

Kancelář strany

a) bezodkladně po vyhlášení kola participativního rozpočtování vydá jeho harmonogram, jak vyplývá z tohoto předpisu,
b) bezodkladně po termínu pro přihlášení projektů shromáždí všechny přijatelné přihlášky a předá je administrativnímu odboru k provedení hlasování,
c) § 9 nově zní:
§ 9 Hlasování o projektech

Administrativní odbor provede hlasování o projektech, a to přiměřeně způsobu, jakým hlasuje celostátní fórum v řádně oznámeném hlasování o usnesení, a podle dalších následujících zásad:

a) k oznámení hlasování připojí výzvu k podpoře (§ 7 (3)) každé přijatelné přihlášky, pokud je uvedena,
b) hlasující mají možnost seznámit se s přehledem přihlášek daného kola na jediné internetové stránce, která je výstupem odpovídajícího informačního systému,
c) u hlasování je uveden odkaz na úplné znění tohoto vnitřního předpisu,
d) hlasování trvá 11 dní,
e) každý člen strany má k dispozici hlasy v počtu, který určil republikový výbor pro dané kolo (§ 5),
f) své hlasy může člen kdykoli během hlasování změnit,
g) průběžný počet hlasů je během hlasování viditelný, aby mohli členové své hlasy optimálně rozvrhnout, a projekty nedostávaly více peněz než potřebují, jinak je hlasování tajné.

Schváleno 19.02.2020 v jednání RV 9/2020.

Navrhni úpravu